ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

z dnia 2 lipca 2012 roku

 

na opracowanie dokumentów strategicznych gminy Kępice

 

CPV: 71.24.10.00-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy

 

I. Dane Zamawiającego:

 

Polska Agencja Rozwoju

ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia

tel./faks: 58 620 81 43

email: par@par.net.pl

www.par.net.pl

NIP: 839-168-35-61

 

II. Informacje ogólne:

 

1.         Zapytanie ofertowe nie jest prowadzone zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlega jej przepisom.

Ilekroć w Zapytaniu ofertowym yto zwrotu: Zamawiający należy przez to rozumieć Polską Agencję Rozwoju.

2.         Ilekroć w Zapytaniu ofertowym użyto zwrotu: „Wykonawca” należy przez to rozumieć: osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega s o udzielenie zamówienia lub złożyła ofertę.

3.         Każdy Wykonawca może złożyć jedną na jedną lub więcej części zamówienia.

4.         Ofertę sporządza się w języku polskim.

5.         Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.

6.         Wykonawca ponosi wszystkie koszty zwzane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7.         Złożenie oferty niezgodnej  z obowzującym prawem lub  Zapytaniem ofertowym spowoduje odrzucenie oferty.

8.         Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania/Zaproszenia i zawierać wszystkie wymagane informacje.

 

 


III. Przedmiot zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych:

 

Część I - Opracowanie dokumentu Identyfikacja potrzeb społeczno gospodarczych gminy Kępice.

1.       Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Identyfikacji potrzeb społeczno-gospodarczych gminy Kępice. Celem opracowania jest analiza przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych dotyczących oczekiwań mieszkańców, przedsiębiorców i inwestorów gminy Kępice.

2.       Zamawiający przekaże Wykonawcy wyniki przeprowadzonych badań w formie elektronicznego zestawienia pytań i odpowiedzi.

3.       W ramach zamówienia powstanie Raport, który winien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie w wersji .doc i .pdf oraz drukowanej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach (wydruk pełno kolorowy). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w formacie .xls (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). Objętość Raportu nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4, nie mniej jednak niż 80 stron formatu A4 – bez załączników. Wykresy, tabele i rysunki nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego dokumentu. Wraz z Raportem Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną stanowiącą podsumowanie badania i zawierającą prezentację założeń Raportu (w standardzie .pps – ok. 25 slajdów).

4.       Z dniem zaakceptowania Raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do raportów oraz zbioru danych statystycznych, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania raportami oraz danymi w sposób dowolny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

5.       Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania dowolną techniką, rozpowszechniania i emitowania oraz do modyfikacji dokumentu w sposób dowolny, a także do jego rozbudowywania i uaktualniania.

6.       Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym udzielania licencji.

7.       Raport zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.

8.       Ostateczna realizacja zadania oznacza zaakceptowanie przez Zamawiającego otrzymanej wersji dokumentu, w związku z powyższym wersje robocze Wykonawca winien złożyć do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

9.       Zamawiający sprawdzi każdą przedłożoną wersję dokumentu w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania i zatwierdzi dokument lub zwróci Wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia.

10.   Poprawiony i/lub uzupełniony dokument będzie traktowany jako kolejna wersja.

11.   Wszystkie poprawki dotyczące merytorycznych, teoretycznych i graficznych aspektów przedmiotu umowy będą omawiane i zmieniane i w uzgodnieniu i porozumieniu stron za pomocą komunikacji internetowej, faksu, telefonicznie i na spotkaniach.

12.   Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonaniu dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za brak tej staranności.

13.   Wynagrodzenie za wykonanie dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy wynosi 7 500,00 zł brutto.

14.   Płatności realizowane będą po zaakceptowaniu ostatecznej wersji Identyfikacji potrzeb społeczno-gospodarczych.

15.   Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy: pomieszczenia biurowe znajdujące się pod adresami: Zimowiska 16, 76-270 Ustka; ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia; ul. M. Buczka 1, 77-230 Kępice, w tym także dostęp do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, telefonów, komputerów oraz Internetu.

 

UWAGA - W ramach Części I zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z czterema Wykonawcami, którzy stworzą Zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie dokumentu. Zamawiający udzieli zamówienia tym czterem Wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami dotyczących ceny przed podpisaniem umów.


Część II - Opracowanie dokumentu: Analiza branżowa kluczowego sektora gospodarki gminy Kępice - turystyki.

1.       Celem opracowania jest analiza kierunków zmian gospodarczych i zdefiniowanie trendów rozwojowych gminy oraz wskazanie obszarów wzrostu i spadku aktywności gospodarczej oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość. Opracowanie winno także zawierać oddzielny dokument stanowiący poradnik dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych obejmujący analizę SWOT (wraz z opisem) dla działalności gospodarczej w branży turystycznej na terenie gminy Kępice oraz wskazanie przykładowych celów głównych i szczegółowych Strategii rozwoju takiej działalności wraz ze wskazaniem proponowanych do podjęcia Działań, wskaźników pomiaru celów i źródeł ich weryfikacji (Zgodnie z metodologią zarządzania projektami PCM (Project Cycle Management znajdującej się pod adresem: http://kamilzbroja.eu/pcm.pdf)

2.       W ramach zamówienia powstanie Raport, który winien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie w wersji .doc i .pdf oraz drukowanej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach (wydruk pełnokolorowy). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w formacie .xls (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). Objętość Raportu nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4, nie mniej jednak niż 80 stron formatu A4 – bez załączników. Wykresy, tabele i rysunki nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego dokumentu. Wraz z Raportem Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną stanowiącą podsumowanie badania i zawierającą prezentację założeń Raportu (w standardzie .pps – ok. 25 slajdów).

3.       Z dniem zaakceptowania Raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do raportów oraz zbioru danych statystycznych, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania raportami oraz danymi w sposób dowolny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4.       Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania dowolną techniką, rozpowszechniania i emitowania oraz do modyfikacji dokumentu w sposób dowolny, a także do jego rozbudowywania i uaktualniania.

5.       Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym udzielania licencji..

6.       Raport zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.

7.       Wykonawca zrealizuje zamówienie wspólnie ze Współautorem.

8.       Wykonawca i Współautor odpowiadają solidarnie przed Zamawiającym za zrealizowanie zamówienia w terminie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

9.       Wykonawca i Współautor zobowiązani są do ścisłej współpracy przy opracowywaniu dokumentu stanowiącego dzieło będące przedmiotem zamówienia.

10.   Ostateczna realizacja zadania oznacza zaakceptowanie przez Zamawiającego otrzymanej wersji dokumentu, w związku z powyższym wersje robocze Wykonawca winien złożyć do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.   Zamawiający sprawdzi każdą przedłożoną wersję dokumentu w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania i zatwierdzi dokument lub zwróci Wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia.

12.   Poprawiony i/lub uzupełniony dokument będzie traktowany jako kolejna wersja.

13.   Wszystkie poprawki dotyczące merytorycznych, teoretycznych i graficznych aspektów przedmiotu umowy będą omawiane i zmieniane i w uzgodnieniu i porozumieniu stron za pomocą komunikacji internetowej, faksu, telefonicznie i na spotkaniach.

14.   Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonaniu dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za brak tej staranności.

15.   Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy: pomieszczenia biurowe znajdujące się pod adresami: Zimowiska 16, 76-270 Ustka; ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia; ul. M. Buczka 1, 77-230 Kępice, w tym także dostęp do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, telefonów, komputerów oraz Internetu.

UWAGA - W ramach Części II zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z dwoma Wykonawcami, którzy stworzą Zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie dokumentu. Zamawiający udzieli zamówienia tym czterem Wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami dotyczących ceny przed podpisaniem umów.

Część III - Opracowanie dokumentu: Analiza branżowa kluczowego sektora gospodarki gminy Kępice - drzewno-meblarskiego.

1.       Celem opracowania jest analiza kierunków zmian gospodarczych i zdefiniowanie trendów rozwojowych gminy oraz wskazanie obszarów wzrostu i spadku aktywności gospodarczej oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość. Opracowanie winno także zawierać oddzielny dokument stanowiący poradnik dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych obejmujący analizę SWOT (wraz z opisem) dla działalności gospodarczej w branży turystycznej na terenie gminy Kępice oraz wskazanie przykładowych celów głównych i szczegółowych Strategii rozwoju takiej działalności wraz ze wskazaniem proponowanych do podjęcia Działań, wskaźników pomiaru celów i źródeł ich weryfikacji (Zgodnie z metodologią zarządzania projektami PCM (Project Cycle Management znajdującej się pod adresem: http://kamilzbroja.eu/pcm.pdf)

2.       W ramach zamówienia powstanie Raport, który winien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie w wersji .doc i .pdf oraz drukowanej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach (wydruk pełnokolorowy). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w formacie .xls (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). Objętość Raportu nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4, nie mniej jednak niż 80 stron formatu A4 – bez załączników. Wykresy, tabele i rysunki nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego dokumentu. Wraz z Raportem Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną stanowiącą podsumowanie badania i zawierającą prezentację założeń Raportu (w standardzie .pps – ok. 25 slajdów).

3.       Z dniem zaakceptowania Raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do raportów oraz zbioru danych statystycznych, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania raportami oraz danymi w sposób dowolny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

4.       Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania dowolną techniką, rozpowszechniania i emitowania oraz do modyfikacji dokumentu w sposób dowolny, a także do jego rozbudowywania i uaktualniania.

5.       Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym udzielania licencji..

6.       Raport zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.

7.       Wykonawca zrealizuje zamówienie wspólnie ze Współautorem.

8.       Wykonawca i Współautor odpowiadają solidarnie przed Zamawiającym za zrealizowanie zamówienia w terminie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

9.       Wykonawca i Współautor zobowiązani są do ścisłej współpracy przy opracowywaniu dokumentu stanowiącego dzieło będące przedmiotem zamówienia.

10.   Ostateczna realizacja zadania oznacza zaakceptowanie przez Zamawiającego otrzymanej wersji dokumentu, w związku z powyższym wersje robocze Wykonawca winien złożyć do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

11.   Zamawiający sprawdzi każdą przedłożoną wersję dokumentu w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania i zatwierdzi dokument lub zwróci Wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia.

12.   Poprawiony i/lub uzupełniony dokument będzie traktowany jako kolejna wersja.

13.   Wszystkie poprawki dotyczące merytorycznych, teoretycznych i graficznych aspektów przedmiotu umowy będą omawiane i zmieniane i w uzgodnieniu i porozumieniu stron za pomocą komunikacji internetowej, faksu, telefonicznie i na spotkaniach.

14.   Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonaniu dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za brak tej staranności.

15.   Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy: pomieszczenia biurowe znajdujące się pod adresami: Zimowiska 16, 76-270 Ustka; ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia; ul. M. Buczka 1, 77-230 Kępice, w tym także dostęp do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, telefonów, komputerów oraz Internetu.

UWAGA - W ramach Części III zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z dwoma Wykonawcami, którzy stworzą Zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie dokumentu. Zamawiający udzieli zamówienia tym czterem Wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami dotyczących ceny przed podpisaniem umów.

Część IV - Opracowanie dokumentu: Analiza branżowa kluczowego sektora gospodarki gminy Kępice - OZE - Odnawialnych Źródeł Energii.

16.   Celem opracowania jest analiza kierunków zmian gospodarczych i zdefiniowanie trendów rozwojowych gminy oraz wskazanie obszarów wzrostu i spadku aktywności gospodarczej oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość. Opracowanie winno także zawierać oddzielny dokument stanowiący poradnik dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych obejmujący analizę SWOT (wraz z opisem) dla działalności gospodarczej w branży turystycznej na terenie gminy Kępice oraz wskazanie przykładowych celów głównych i szczegółowych Strategii rozwoju takiej działalności wraz ze wskazaniem proponowanych do podjęcia Działań, wskaźników pomiaru celów i źródeł ich weryfikacji (Zgodnie z metodologią zarządzania projektami PCM (Project Cycle Management znajdującej się pod adresem: http://kamilzbroja.eu/pcm.pdf)

17.   W ramach zamówienia powstanie Raport, który winien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie w wersji .doc i .pdf oraz drukowanej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach (wydruk pełnokolorowy). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w formacie .xls (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). Objętość Raportu nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4, nie mniej jednak niż 80 stron formatu A4 – bez załączników. Wykresy, tabele i rysunki nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego dokumentu. Wraz z Raportem Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną stanowiącą podsumowanie badania i zawierającą prezentację założeń Raportu (w standardzie .pps – ok. 25 slajdów).

18.   Z dniem zaakceptowania Raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do raportów oraz zbioru danych statystycznych, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania raportami oraz danymi w sposób dowolny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

19.   Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania dowolną techniką, rozpowszechniania i emitowania oraz do modyfikacji dokumentu w sposób dowolny, a także do jego rozbudowywania i uaktualniania.

20.   Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym udzielania licencji..

21.   Raport zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.

22.   Wykonawca zrealizuje zamówienie wspólnie ze Współautorem.

23.   Wykonawca i Współautor odpowiadają solidarnie przed Zamawiającym za zrealizowanie zamówienia w terminie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

24.   Wykonawca i Współautor zobowiązani są do ścisłej współpracy przy opracowywaniu dokumentu stanowiącego dzieło będące przedmiotem zamówienia.

25.   Ostateczna realizacja zadania oznacza zaakceptowanie przez Zamawiającego otrzymanej wersji dokumentu, w związku z powyższym wersje robocze Wykonawca winien złożyć do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

26.   Zamawiający sprawdzi każdą przedłożoną wersję dokumentu w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania i zatwierdzi dokument lub zwróci Wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia.

27.   Poprawiony i/lub uzupełniony dokument będzie traktowany jako kolejna wersja.

28.   Wszystkie poprawki dotyczące merytorycznych, teoretycznych i graficznych aspektów przedmiotu umowy będą omawiane i zmieniane i w uzgodnieniu i porozumieniu stron za pomocą komunikacji internetowej, faksu, telefonicznie i na spotkaniach.

29.   Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonaniu dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za brak tej staranności.

30.   Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy: pomieszczenia biurowe znajdujące się pod adresami: Zimowiska 16, 76-270 Ustka; ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia; ul. M. Buczka 1, 77-230 Kępice, w tym także dostęp do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, telefonów, komputerów oraz Internetu.

UWAGA - W ramach Części IV zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z dwoma Wykonawcami, którzy stworzą Zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie dokumentu. Zamawiający udzieli zamówienia tym czterem Wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami dotyczących ceny przed podpisaniem umów.

Część V - Opracowanie dokumentu: Analiza branżowa kluczowego sektora gospodarki gminy Kępice - usług.

31.   Celem opracowania jest analiza kierunków zmian gospodarczych i zdefiniowanie trendów rozwojowych gminy oraz wskazanie obszarów wzrostu i spadku aktywności gospodarczej oraz ich wpływ na lokalny rynek pracy i przedsiębiorczość. Opracowanie winno także zawierać oddzielny dokument stanowiący poradnik dla osób fizycznych, przedsiębiorców oraz inwestorów zewnętrznych obejmujący analizę SWOT (wraz z opisem) dla działalności gospodarczej w branży turystycznej na terenie gminy Kępice oraz wskazanie przykładowych celów głównych i szczegółowych Strategii rozwoju takiej działalności wraz ze wskazaniem proponowanych do podjęcia Działań, wskaźników pomiaru celów i źródeł ich weryfikacji (Zgodnie z metodologią zarządzania projektami PCM (Project Cycle Management znajdującej się pod adresem: http://kamilzbroja.eu/pcm.pdf)

32.   W ramach zamówienia powstanie Raport, który winien zostać przekazany w wersji elektronicznej na płycie w wersji .doc i .pdf oraz drukowanej, trwale spiętej w 2 egzemplarzach (wydruk pełnokolorowy). Wykresy i tabele powinny zostać wykonane w formacie .xls (i przekazane Zamawiającemu w wersji umożliwiającej edytowanie w celu opracowania składu graficznego publikacji). Objętość Raportu nie powinna przekraczać 150 stron formatu A4, nie mniej jednak niż 80 stron formatu A4 – bez załączników. Wykresy, tabele i rysunki nie powinny zajmować więcej niż 20% objętości całego dokumentu. Wraz z Raportem Wykonawca przygotuje prezentację multimedialną stanowiącą podsumowanie badania i zawierającą prezentację założeń Raportu (w standardzie .pps – ok. 25 slajdów).

33.   Z dniem zaakceptowania Raportu Wykonawca przenosi na Zamawiającego pełnię przysługujących mu autorskich praw majątkowych do raportów oraz zbioru danych statystycznych, co uprawnia Zamawiającego do korzystania i rozporządzania raportami oraz danymi w sposób dowolny, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

34.   Zamawiający ma prawo kopiowania, powielania dowolną techniką, rozpowszechniania i emitowania oraz do modyfikacji dokumentu w sposób dowolny, a także do jego rozbudowywania i uaktualniania.

35.   Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego, w tym udzielania licencji..

36.   Raport zostanie oznakowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi „Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” znajdującymi się na stronie www.efs.gov.pl w zakładce /Dokumenty.

37.   Wykonawca zrealizuje zamówienie wspólnie ze Współautorem.

38.   Wykonawca i Współautor odpowiadają solidarnie przed Zamawiającym za zrealizowanie zamówienia w terminie i zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

39.   Wykonawca i Współautor zobowiązani są do ścisłej współpracy przy opracowywaniu dokumentu stanowiącego dzieło będące przedmiotem zamówienia.

40.   Ostateczna realizacja zadania oznacza zaakceptowanie przez Zamawiającego otrzymanej wersji dokumentu, w związku z powyższym wersje robocze Wykonawca winien złożyć do akceptacji z odpowiednim wyprzedzeniem.

41.   Zamawiający sprawdzi każdą przedłożoną wersję dokumentu w terminie do 2 dni roboczych od daty jej otrzymania i zatwierdzi dokument lub zwróci Wykonawcy do poprawienia lub uzupełnienia.

42.   Poprawiony i/lub uzupełniony dokument będzie traktowany jako kolejna wersja.

43.   Wszystkie poprawki dotyczące merytorycznych, teoretycznych i graficznych aspektów przedmiotu umowy będą omawiane i zmieniane i w uzgodnieniu i porozumieniu stron za pomocą komunikacji internetowej, faksu, telefonicznie i na spotkaniach.

44.   Wykonawca zobowiązuje się do należytej staranności w wykonaniu dzieła będącego przedmiotem niniejszej umowy i ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za brak tej staranności.

45.   Zamawiający bezpłatnie udostępnia Wykonawcy: pomieszczenia biurowe znajdujące się pod adresami: Zimowiska 16, 76-270 Ustka; ul. Śląska 53, 81-304 Gdynia; ul. M. Buczka 1, 77-230 Kępice, w tym także dostęp do urządzeń drukujących, materiałów biurowych, telefonów, komputerów oraz Internetu.

UWAGA - W ramach Części V zamówienia Zamawiający zamierza zawrzeć umowy z dwoma Wykonawcami, którzy stworzą Zespół roboczy odpowiedzialny za opracowanie dokumentu. Zamawiający udzieli zamówienia tym czterem Wykonawcom, którzy złożą najkorzystniejsze oferty. W związku z powyższym Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia negocjacji z wybranymi Wykonawcami dotyczących ceny przed podpisaniem umów.

IV. Warunki udziału w postępowaniu:

1.       Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

-         W przypadku osób fizycznych składających oferty w swoim imieniu warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca ten posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednego dokumentu strategicznego za który uznane zostaną strategie, analizy, ekspertyzy itp.

-         W przypadku przedsiębiorstw oraz innych Wykonawców posiadających osobowość prawną i nie składających ofert w imieniu osób fizycznych warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która posiada wykształcenie wyższe oraz doświadczenie polegające na opracowaniu co najmniej jednego dokumentu strategicznego za który uznane zostaną strategie, analizy, ekspertyzy itp.

2.       Spełnianie warunków udziału w postępowaniu ocenione zostanie na podstawie informacji zawartych w ofertach w sposób spełnia/nie spełnia.

3.       Oferty Wykonawców nie spełniających warunków udziału w postępowaniu zostaną odrzucone.

4.       Zamawiający informuje, iż z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wszelkie podmioty powiązane z nim osobowo lub kapitałowo. Przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu   Zamawiającego   lub   osobami   wykonującymi   w   imieniu   Zamawiającego   czynności   związane z  przygotowaniem  i   przeprowadzeniem   procedury   wyboru   Wykonawcy   a   Wykonawcą,   polegające w szczególności na:

-         pełnieniu funkcji członka organu zarządzającego;

-         pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. Informacje administracyjne:

1.      Miejsce składania ofert i forma składania ofert:

Oferty można składać w formie:

-         pisemnej na adres Polska Agencja Rozwoju, ul. Śląska 53/309, 81-304 Gdynia,

-         faksem na numer 58 620 81 43

-         pocztą elektroniczną na adres par@par.net.pl

1.      Termin składania ofert:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 23 lipca 2012 roku o godzinie 12.00

 

VI. Kryteria oceny ofert

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcom, którzy zaoferują najniższą cenę ryczałtową brutto za opracowanie dokumentu.

 

VII. Termin realizacji zamówienia

 

Dla Części I zamówienia - od podpisania umowy do 26 listopada 2012 roku.

 

Dla części od II do V - od podpisania umowy do 21 grudnia 2012 roku.


FORMULARZ OFERTOWY

 

Polska Agencja Rozwoju, ul. Śląska 53, Gdynia

                        Wykonawca: .........................................................

                        Adres....................................................................

                        Tel./Fax................................................................

                        E-mail...................................................................

                              

            Składając ofertę na opracowanie dokumentów strategicznych gminy Kępice oferuję wykonanie zamówienia na następujących warunkach:

Oferuję wykonanie I części zamówienia (Identyfikacja potrzeb społ.-gosp.) za:

Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………… PLN.

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………… PLN.

 

Oferuję wykonanie II części zamówienia (Branża turystyczna) za:

Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………… PLN.

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………… PLN.

 

Oferuję wykonanie III części zamówienia (Branża drzewno-meblarska) za:

Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………… PLN.

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………… PLN.

 

Oferuję wykonanie IV części zamówienia (Branża OZE) za:

Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………… PLN.

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………… PLN.

 

Oferuję wykonanie V części zamówienia (Branża usług) za:

Łączną cenę ryczałtową brutto:……………………………… PLN.

Słownie złotych:……………………………………………………………………………………… PLN.

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu opisane w części IV Zaproszenia do składania ofert, to jest posiadam wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w opracowaniu minimum jednego dokumentu strategicznego  za który uznane zostaną strategie, analizy, ekspertyzy itp. i w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej dostarczę CV potwierdzające to doświadczenie.

 

Oświadczam, że pomiędzy mną a Zamawiającym, tj. Polską Agencją Rozwoju, nie występuje powiązanie osobowe ani kapitałowe. Nie pełnię funkcji członka organu zarządzającego u Zamawiającego ani też nie pozostaję w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z żadnym z pracowników i członków zarządu Zamawiającego.

 

 

 

 

 

 

........................................................

   (podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)